PODPORTE PETÍCIU PROTI ÚČELOVÉMU CHÁTRANIU KÚPEĽNÉHO DOMU MACHNÁČ!

Dôležitá iniciatíva Stop búraniu moderny pre záchranu kúpeľného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Staňte sa signatárom.

Prepublikujeme text petície:

Monument modernej architektúry – liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach – patrí k najhodnotnejším architektonickým dielam postaveným v Československu v medzivojnovom období a je vynikajúcim príkladom európskeho funkcionalizmu. Jeho autorom je významný pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950). Architektonické riešenie tejto jedinečnej stavby je oslavou technologického a spoločenského pokroku. Zároveň táto stavba zhmotnila autorove ponímanie humanizmu.

Liečebný dom Machnáč otvorili 1. júna 1932, v roku 1969 bol zaradený do prvého súpisu pamiatok na Slovensku, v roku 1996 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a v tom istom roku aj do prestížneho zoznamu najlepších stavieb modernej architektúry medzinárodnej organizácie DOCOMOMO.

V roku 1997 privatizovali liečebné kúpele Trenčianske Teplice. Jednou z nehnuteľností prevedených do súkromného vlastníctva bol aj liečebný dom Machnáč. O päť rokov neskôr ukončil vlastník prevádzku liečebného domu kvôli avizovanej rekonštrukcii na hotel s vysokým štandardom. Investor však nechcel znížiť ubytovacie kapacity, čo by pri prestavbe pôvodne skromného vybavenia liečebného domu pre široké vrstvy vyžadovalo nielen zásadné zásahy do interiérov, ale aj masívne prístavby k pôvodnej architektúre. Tieto úpravy by nenávratne poškodili originálne dielo, oceňované aj v zahraničí. Krajský pamiatkový úrad Trenčín spolu s odbornými inštitúciami zo Slovenska aj zo zahraničia zorganizovali niekoľko stretnutí s investormi, na ktorých sa snažili nájsť kompromis a aj cez mnohé zahraničné príklady presvedčiť majiteľov o iných možných riešeniach.

Vlastníci však zo svojich predstáv neustúpili. Od roku 2011, po zlyhaní posledných snáh presadiť zámery prestavať túto ikonu kolektívnej rekreácie na luxusný hotel, zvolili nový prístup, ktorý nie je možné nazvať inak, ako “vedomé a účelové chátranie”.

Vlastníci ponechali pamiatku bez ochrany a starostlivosti. Liečebný dom vedome sprístupnili vandalom a z jeho interiérov zmizlo množstvo cenných predmetov a materiálov (kovové zábradlia, radiátory, elektrické a vodovodné rozvody, iné vybavenie), ktorých odcudzeniu v takom veľkom rozsahu bez vedomia majiteľov je len veľmi ťažké uveriť. Takéto správanie vlastníkov prirodzene vyvolalo odpor pamiatkového úradu, ktorý vyžadoval nápravu.

Súčasne vlastníci pravidelne predávali či presúvali pamiatku na iné firmy, aby sa vyhli povinnosti starať sa o objekt, či platiť pokuty. Od roku 2015, kedy bol Machnáč najzásadnejšie poškodený, sa jeho majitelia zmenili každý rok. Prieskum vlastníckej štruktúry týchto firiem však naznačuje, že sa jedná stále o tých istých ľudí, ktorí stáli už za privatizáciou kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.

Všetky skutočnosti podporujú podozrenia odbornej verejnosti, že vlastníci vedome, v rozpore s viacerými zákonmi – napr. § 27 ods. 1 a § 28 ods. 2, písm. a) a b) Zákona o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 Zz. alebo § 248 ods. 1 a ods. 3 Trestného zákona č.300/2005 Z.z. – zneužívajú svoje vlastníctvo so zámerom priviesť kultúrnu pamiatku do jej definitívneho fyzického zániku. Vlastníci sa zjavne usilujú vyťažiť len maximum financií zo svojej nehnuteľnosti a nezáleží im na zachovaní architektonického, historického a kultúrneho dedičstva, ktorého ochrana rovnako ako ochrana nášho prírodného dedičstva je zakotvená v týchto ustanoveniach Ústavy Slovenskej republiky:

II. oddiel ústavy SR, čl. 20 (3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

VI. Oddiel ústavy SR, Čl. 44 (2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. (3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

My, odborná verejnosť venujúca sa výskumu, ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva sme presvedčení, že vlastník svojím 16- ročným ignorovaním a pohŕdaním kultúrnymi hodnotami liečebného domu Machnáč preukázal, že nie je v jeho záujme ochraňovať a zveľaďovať túto národnú kultúrnu pamiatku. Keďže Pamiatkový úrad SR nevie zjednať v tejto veci nápravu, požadujeme, aby Ministerstvo kultúry SR zabezpečilo využitie možnosti, ktorú dáva čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a vo verejnom záujme národnú kultúrnu pamiatku liečebný dom Machnáč vyvlastnilo podľa Zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim č. 282/2015 Z. z.

Iniciátori:
Mgr. Art. Andrea Kalinová ArtD. fotografka, Abandoned (re)creation
Mgr. Art. Martin Zaiček, architekt, člen DOCOMOMO International
Mgr. Peter Szalay PhD. vedecký pracovník Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV, člen DOCOMOMO International
Signatári:
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, vedúca Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV, predsedkyňa DOCOMOMO Slovakia
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. vedecká pracovníčka Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV, člen DOCOMOMO International
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. prezident ICOMOS Slovensko
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. vedúci Ústavu dejin a teorie architektury FA ČVUT v Prahe, člen DOCOMOMO International
Jan Tabor, kritik architektúry, forum experimentelle architektur, Viedeň
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., vedecký pracovník Ústavu dějin umění, AV ČR v Prahe, vedúci katedry dejín umenia, FF Palackého univerzity v Olomouci
Ing. arch. Iveta Černá, riaditeľka Vily Tugendhat, Brno, člen DOCOMOMO International
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. predseda DOCOMOMO Česká republika, pedagóg Ústavu dejin a teorie architektury FA ČVUT v Prahe
Mgr. Jindřich Chatrný, vedúci Oddelenia architektúry Muzeum města Brno
Mgr. Denis Haberland, kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry SNG
Ing. arch. Pavel Paňák, architekt, hosťujúci profesor Fakulty architektúry STU v Bratislave
Ing. arch. Martin Kusý, architekt, hosťujúci profesor Fakulty architektúry STU v Bratislave

Pripojiť sa k výzve sa môžete tu

11 / 4 / 2018
by MAG D A
Zdieľaj na Facebook